Tudalen Hafan / Home Page
ARCHIFDY CEREDIGION: POLISI A STRATEGAETH MYNEDIAD, DATBLYGU CYNULLEIDFA AC ADDYSGU1. Cyflwyniad

1.1 Mae archifau'n darparu ffynhonnell gyfoethog a chwbl hanfodol o wybodaeth am fywyd ddoe a heddiw yng Ngheredigion. Mae'r wybodaeth hon yn hollbwysig wrth helpu i feithrin ac ysbrydoli ymdeimlad o leoliad, o amser ac o berthyn. Mae archifau'n ein helpu i ddod â'r gorffennol yn fyw, i ddeall pam y mae'r byd heddiw fel y mae, ac yn cynnal swyddogaeth dinasyddion heddiw.

1.2 Swyddogaeth Archifdy Ceredigion yw casglu a chadw treftadaeth ysgrifenedig werthfawr Ceredigion, a sicrhau bod y dreftadaeth honno ar gael yn eang i bobl y sir ac ymwelwyr. Trwy gyfrwng ein gwaith rydym yn cefnogi addysgu ffurfiol, hunanysgogol ac anffurfiol mewn pobl o bob oed ac ar bob lefel o allu.

1.3 Mae Archifdy Ceredigion wedi ymrwymo i hybu a chynyddu dealltwriaeth, defnydd a mwynhad pobl o archifau trwy annog rhagor o bobl i ddod at yr archifau ac i gael ynddynt gipolwg cyfareddol o'n treftadaeth a'n diwylliant.

1.4 Mae gennym hefyd ymrwymiad clir i gefnogi addysgu a datblygiad ein staff, fel y gallant helpu i gynnig profiad gwerth chweil, a darparu gwasanaeth gwybodus, pleserus, i ymwelwyr a phobl sy'n defnyddio archifau o bellter.

1.5 Yng nghyd-destun archifau, mae mynediad, datblygu cynulleidfa ac addysgu'n mynd law yn llaw. Heb y cyntaf, ni allwn gyflawni'r ail na'r trydydd. Mae gwella, hwyluso a datblygu mynediad i'r archifau yn ein gofal – yn y cyd-destun go iawn, neu o bellter ac yn rhithiol – yn un o amcanion sylfaenol y Gwasanaeth.

2. Amcanion y Polisi

2.1 Mae amcanion y polisi wedi'u strwythuro i adlewyrchu canlyniadau generig y Cynllun Annog Addysg, yng nghyd-destun cymdeithas ac addysg. Y rhain yw:

2.2 Hybu cyfle cyfartal i sicrhau mynediad i gynnwys casgliadau o archifau,
a darparu cyfle cyfartal i bobl i'w galluogi i wneud defnydd personol ohonynt drwy'r dulliau canlynol:

• darparu a datblygu gwasanaethau ac amgylcheddau sy'n groesawgar, yn gyfeillgar i'r defnyddiwr ac yn wybodus, ac sy'n cefnogi anghenion defnyddwyr newydd a gwahanol fathau o ddefnyddwyr.

• cyfoethogi bywydau pobl a'u hysbrydoli trwy eu hannog i gaffael gwybodaeth a datblygu sgiliau cysylltiol.
• ymgynghori â chynulleidfaoedd sy'n bodoli eisoes i adnabod eu hanghenion addysgu a'u disgwyliadau, a datblygu cynlluniau a fydd yn cwrdd yn llwyddiannus â'r anghenion hynny.
• cyrraedd cynulleidfaoedd newydd nad ydynt ar hyn o bryd mewn cysylltiad ag archifau, gan gydnabod nad oes raid i werthfawrogiad o werth archifau fod bob amser trwy gyfrwng defnydd personol ohonynt.

2.3 Annog y defnydd o archifau ar gyfer addysgu a mwynhad drwy'r dulliau canlynol:
• hybu a datblygu mewn eraill werthfawrogiad ac ymwybyddiaeth o dreftadaeth archifol gyfoethog Ceredigion, a sbarduno dealltwriaeth a mwynhad o'r hyn sydd gan archifau i'w gynnig.
• datblygu dulliau dyfeisgar o ddehongli a defnyddio casgliadau archifol i bwrpas addysgu a mwynhad ar bob lefel a chan bobl o bob oedran.
• ceisio cydweithredu ag eraill ar draws y sector treftadaeth i wella a datblygu cyfleoedd addysgu.

2.4 Cefnogi cyflenwi amcanion corfforaethol a chyfrannu mewn modd positif tuag at amcanion yr Adran Gwasanaethau Cymunedol.
• Sicrhau bod gan ein staff y sgiliau a'r ymwybyddiaeth addas i sicrhau cydraddoldeb o ran darparu gwasanaeth.
• Cefnogi staff wrth iddynt gaffael yr wybodaeth a'r sgiliau angenrheidiol i sicrhau eu bod yn cynnig profiadau addysgu gwerthfawr a phleserus i'n cynulleidfaoedd.

3. Cyfeiriad y Polisi

3.1 Mae'r polisi hwn yn ceisio datblygu ymhellach y cynnydd sylweddol a wnaed gan y Gwasanaeth Archifau yn ystod yr 11 mlynedd diwethaf mewn tri maes cysylltiol, sef mynediad, datblygu cynulleidfa ac addysgu.

3.2 Byddwn yn parhau i ymgynghori â'n cwsmeriaid a'n partneriaid i sicrhau ein bod yn adeiladu ar lwyddiannau'r gorffennol ac yn dysgu oddi wrth weithgareddau lle buom yn llai llwyddiannus.

3.3 Fel yn achos gwasanaethau eraill ym maes archifau, byddwn yn ceisio denu cynulleidfaoedd newydd i archifau fel y gall rhagor o bobl gael budd o'r wybodaeth a'r mwynhad y mae archifau'n eu cynnig. Rydym hefyd yn ymwybodol o arwyddocâd cydweithio'n agosach gyda chymunedau a grwpiau cymunedol i gynnig cymorth ac anogaeth i brosiectau lleol.

3.4 Byddwn yn cydweithio gyda Chyngor Archifau a Chofnodion Cymru i gryfhau, hybu a datblygu'r defnydd o archifau yng Nghymru, a'r gwerthfawrogiad ohonynt.

3.5 Ni fyddwn yn esgeuluso meysydd sy'n gryf a chefnogol ar hyn o bryd, sef y meysydd hynny sy'n berthnasol i ddysgwyr gydol oes a phobl hŷn a chanddynt fwy o amser i'w neilltuo ar gyfer gweithgareddau ym maes archifau. Bydd sicrhau ein bod yn gallu cynnal, bodloni a datblygu eu diddordebau hwy yn parhau i fod yn flaenoriaeth allweddol i'r Gwasanaeth Archifau.

3.6 Rhaid i'r mynediad at yr archifau, datblygu cynulleidfa a gweithgareddau addysgu adlewyrchu'n eglur yr arfer dda a osodwyd ar gyfer gwasanaethau diwylliannol yng ngwaith CyMAL ac yn fframwaith Cynllun Annog Addysg yr MLA.

4. Staff

4.1 Mae ein polisi o hyfforddi a datblygu staff yn canolbwyntio ar alluogi ein staff i gyflwyno'n gwasanaethau mewn modd effeithiol ac effeithlon, trwy sicrhau bod yr wybodaeth angenrheidiol ganddynt i gyflawni eu swyddogaethau gwahanol. Cynlluniwyd y sesiynau rheolaidd ac anffurfiol – mewn ymwybyddiaeth a hyfforddiant – â'r bwriad o helpu ein staff i ddarparu gwasanaeth cwrtais, gwybodus a chyfeillgar. Rydym hefyd yn ceisio adeiladu cymwyseddau i sicrhau hyder yng ngallu'r staff i gefnogi gweitharedd addysgu mewn dulliau ffurfiol ac anffurfiol fel ei gilydd.

5. Gwerthuso

5.1 Mae gwerthuso ac ymgynghori yn elfennau cwbl sylfaenol i sicrhau bod y polisi hwn yn cael ei wella'n barhaus, a'i fod yn llwyddiannus. Rydym yn gwerthuso pob un o'n gweithgareddau a'n digwyddiadau cyhoeddus o ran eu potensial i addysgu yn ogystal ag ar gyfer canlyniadau eraill. Er mwyn ein helpu i wneud hyn, rydym wedi gwella sgiliau cloriannu ein staff, a byddwn yn parhau i ddatblygu'r sgiliau hynny.

5.2 Caiff dulliau o ymgynghori ynghylch ein gwasanaethau eu hadolygu'n rheolaidd i sicrhau bod sylwadau a barn y defnyddwyr yn dylanwadu ar ddatblygiad ein gwasanaeth a'i weithgareddau.

6. Partneriaethau

6.1 Mae partneriaethau llwyddiannus yn hanfodol i hyrwyddo gwerth archifau yng nghyd-destun gwybodaeth, ymarferoldeb, treftadaeth a diwylliant.

6.2 Fel rhan o'n cynllun gwirfoddoli, llunnir partneriaethau anffurfiol llwyddiannus gyda'n nifer cynyddol o wirfoddolwyr. Rydym yn ystyried parhad a datblygiad gweithio gwirfoddol a lleoli pobl ar brofiad gwaith fel cyfleoedd delfrydol i ddenu ystod o ddefnyddwyr newydd i archifau, yn ogystal â rhoi cyfle i rai sy'n defnyddio archifau'n gyson roi rhywbeth yn ôl i'r gwasanaeth.


7. Adolygu'r Polisi

7.1 Caiff y polisi hwn ei adolygu erbyn 2009.
Archifdy Ceredigion - 40 mlynedd o ddiogelu'r gorffennol er lles y dyfodol - ac yn dal ati
Admin