Tudalen Hafan / Home Page
Polisi parthed GwirfoddolwyrCyflwyniad

Yng nghyd-destun Archifdy Ceredigion [ni; yr Archifdy], gwirfoddolwr yw unrhyw un sy'n gwneud gwaith gwirfoddol, di-dâl, dan gyfarwyddyd yr Archifdy ac ar ei ran.

Mae'r Archifdy'n derbyn ac yn annog gwirfoddolwyr i gymryd rhan ym mhob gweithgaredd sy'n addas iddynt. Mae gwirfoddolwyr yn gwneud cyfraniad pwysig i'r Archifdy drwy ategu a chynorthwyo gyda gwaith y staff cyflogedig. Rydym yn awyddus i gryfhau ein hymrwymiad i wirfoddolwyr newydd a rhai cyfredol, fel ei gilydd, ac i sicrhau bod eu profiad o weithio mewn gwasanaeth cyhoeddus yn un sy'n rhoi boddhad iddynt, ac sy'n ddefnyddiol a buddiol i'r ddwy ochr.

Amcan y Polisi

Amcan yr Archifdy wrth fabwysiadu'r polisi hwn yw:
• darparu arweiniad a chyfeiriad llawn i staff a gwirfoddolwyr
• sefydlu fframwaith ar gyfer recriwtio a chefnogi gwirfoddolwyr
• adnabod ac egluro swyddogaethau, hawliau a chyfrifoldebau priodol y gwirfoddolwyr a'r Archifdy
• sicrhau cysondeb yn ein hymwneud â gwirfoddolwyr
• cadarnhau ymrwymiad yr Archifdy i gynnwys gwirfoddolwyr yn ei waith.

Egwyddorion arfer dda

Bydd y polisi a'r gweithdrefnau parthed gwirfoddolwyr yn cael eu monitro a'u hadolygu'n rheolaidd.

Caiff blaenoriaethau o ran tasgau ar gyfer gwirfoddolwyr eu nodi'n gyson.

Bydd cyfleoedd gwirfoddoli'n cyfannu gwaith staff cyflogedig, yn hytrach nag yn cymryd ei le.

Ni chaiff gwirfoddolwyr eu defnyddio ar adeg o weithredu diwydiannol i gyflawni gwaith y staff cyflogedig.

Bydd yr Archifdy'n cadw Cofnod Gwaith Gwirfoddolwyr, a bydd hawl gan y gwirfoddolwyr ei weld.

Recriwtio a Dewis

Bydd Archifdy Ceredigion yn recriwtio gwirfoddolwyr o'r gymuned leol, ac yn gwneud ymdrech i gyrraedd etholaeth ehangach nag ymwelwyr i'r Archifdy.

Cedwir at egwyddorion Cyfleoedd Cyfartal wrth recriwtio gwirfoddolwyr.

Derbynnir pob gwirfoddolwr am gyfnod prawf o 30 diwrnod yn y lle cyntaf.

Ni dderbynnir fel gwirfoddolwr unrhyw berson sydd â gwrthdaro buddiannau – pa un ai'n bersonol, yn athronyddol neu'n ariannol – gyda'r Archifdy neu'r Cyngor Sir.

Ni dderbynnir unrhyw wirfoddolwr heb eirda boddhaol.

Cyn dechrau yn yr Archifdy, rhaid i bob gwirfoddolwr lofnodi ffurflen ganiatâd y Ddeddf Diogelu Data a ffurflen Tasg Eiddo Deallusol.

Hyfforddiant a Datblygiad

Cyn y cynigir lle, rhoddir i wirfoddolwyr orolwg o waith yr Archifdy, ac amcan o'r swyddogaethau y disgwylir iddynt eu cyflawni. Tynnir eu sylw hefyd at unrhyw beryglon sy'n gysylltiedig â'r gwaith (e.e. dod i gysylltiad â llwch a llwydni, codi pwysau, dringo grisiau ac ati).

Bydd y man gwaith a'r offer a ddarperir i wirfoddolwyr yn debyg i'r hyn sy'n berthnasol i'r staff cyflogedig.

Bydd gwirfoddolwyr yn derbyn cyfarwyddyd ymarferol penodol a/neu hyfforddiant sy'n angenrheidiol i'w paratoi ar gyfer y tasgau a neilltuwyd iddynt.

Tynnir sylw gwirfoddolwyr at y materion cyfreithiol mwyaf cyffredin y deuir ar eu traws mewn archifdy: Hawlfraint, y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a'r Ddeddf Diogelu Data.

Byddwn yn gwneud ein gorau i roi ystod eang o dasgau i'r gwirfoddolwyr eu cyflawni, a'r rheiny'n adlewyrchu cwmpas gwaith yr Archifdy, er mwyn sicrhau bod eu profiad mor eang ag y bo modd, ac yn rhoi boddhad iddynt.

Bydd gwirfoddolwyr yn derbyn arolygaeth a chefnogaeth briodol.

Hawliau Gwirfoddolwyr

Mae gan wirfoddolwyr yr hawl:
• i gael gwybod am eu hawliau a'u cyfrifoldebau
• i fod yn rhydd o wahaniaethu
• i dderbyn y rhagarweiniad a'r hyfforddiant priodol
• i gael amodau gwaith diogel, a sicrwydd o yswiriant priodol
• i dderbyn cefnogaeth a gwerthfawrogiad yn eu gwaith
• i fod yn rhan o ymgynghoriad ar benderfyniadau sy'n effeithio'n uniongyrchol arnynt
• i gael profiad o ddatblygiad personol drwy gymryd rhan fel gwirfoddolwr
• i wrthod unrhyw dasgau neu waith
• i ofyn am eirda
• i dynnu'n ôl o waith gwirfoddol
• i dderbyn copi o'u Cofnod Gwaith Gwirfoddolwr wrth adael, neu ar unrhyw adeg arall y gofynnant amdano.

Cyfrifoldebau Gwirfoddolwyr

Disgwylir i wirfoddolwyr wneud y canlynol:
• gweithredu'n unol â pholisïau a gweithdrefnau cyfredol Cyngor Sir Ceredigion ac Archifdy Ceredigion
• cyflawni eu tasgau mewn modd sy'n cyfateb i amcanion a gwerthoedd Archifdy Ceredigion
• parchu cyfrinachedd (gweler y cymal isod)
• bod yn ymwybodol o weithdrefnau trafod dogfennau a chydymffurfio â hwy
• bod yn sensitif i broblemau cyfreithiol posibl, fel y rhai y tynnwyd sylw atynt yn ystod y cyfnod rhagarweiniol
• bod yn ddibynadwy
• gwisgo ac ymddwyn mewn dull addas

Cyfrinachedd

Bydd y Gwirfoddolwr, yn ystod ei g/chyfnod profiad gwaith ac ar ôl hynny (heb derfyn amser) yn cadw cyfrinachedd ac nid (ac eithrio'r hyn a ganiatawyd er dibenion profiad gwaith, neu os yw eisoes yn eiddo cyhoeddus) yn defnyddio neu'n datgelu neu'n ceisio defnyddio neu ddatgelu gwybodaeth gyfrinachol (sy'n cynnwys pob gwybodaeth yn ymwneud â busnes, trefniadaeth, cyllid a thechnoleg y Cyngor).

Cyfrifoldeb

Yr Archifydd Sirol sydd â chyfrifoldeb llawn dros weithredu, monitro ac adolygu'r polisi hwn, ac o ddydd i ddydd mae'r cyfrifoldeb yn gorwedd gyda'r staff cyflogedig a'r gwirfoddolwyr.

Mae'r polisi hwn yn berthnasol i bob gwirfoddolwr mewn unrhyw waith y maent yn ymgymryd ag ef ar ran yr Archifdy. Archifydd y Sir fydd yn pennu unrhyw bolisïau neu weithdrefnau na chânt eu cynnwys yn y ddogfen hon.


Archifdy Ceredigion - 40 mlynedd o ddiogelu'r gorffennol er lles y dyfodol - ac yn dal ati
Admin